HƯỚNG DẪN ĐĂNG KƯ MÔN HỌC

 

Ø  Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống:
-  Nhập trực tiếp địa chỉ Link đăng kư môn học: http://daotao.hutech.edu.vn/ hoặc vào website Trường/ Pḥng ban/ Pḥng Đào tạo/ Đăng kư môn học/ Đăng kư.

 

-  Nhập Tên đăng nhập là mă số của sinh viên,  mật khẩu mặc định là ngày sinh của sinh viên, nhập theo định dạng “ddmmyy”.

Ví dụ: Sinh viên có mă số :0854010158, ngày sinh là: 28/01/1983

à Tên đăng nhập là: “0854010158”, mật khẩu là: “280183”.

Sau khi điền chính xác tên đăng nhập và mật khẩu, bấm nút đăng nhập để vào hệ thống. Màn h́nh sau đây hiện lên sau khi đăng nhập thành công.

Sau khi đăng nhập thành công sinh viên phải đổi mật khẩu (vào menu SỬA TT CÁ NHÂN).

 

Ø  Bước 2: Chọn môn học để đăng kư

·         Nhấp vào menu Đăng Kư Môn học(h́nh dưới)

Rectangular Callout: Click vào menu đăng kí môn học để vào trang đăng kí


 

 

 

 

 


·         Nhập mã môn học cần đăng kư vào ô "Lọc theo môn học" rồi nhấn nút  "Lọc".

Rectangular Callout: Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm vào nút “Lọc” ở đây

Description: h1

·         Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các môn học sau khi lọc

Description: h2

 

Sau khi xem kỹ thông tin các môn học, nếu muốn đăng kư môn học nào th́ check vào ô ĐK. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra các điều kiện của môn học (số lượng sinh viên đăng kư, các buổi học c̣n trống của sinh viên) và bấm vào nút “Lưu đăng kư” để lưu thông tin đăng kư.

-          Nếu đăng kư không hợp lệ, hệ thống sẽ hiện lên thông báo lỗi chi tiết.

Ví dụ : 

-          Nếu đăng kư thành công, môn học sẽ được hiển thị trong bảng DANH SÁCH  MÔN HỌC ĐĂ CHỌN

 

Description: 2

 

Giải thích các kư hiệu

 

Description: 3

 

-          ĐK:           Đăng kư, SV cần nhấp đăng kư vào cột này

-          Mă MH:    Mă môn học

-          NMH:        Nhóm môn học

-          TTH:          Tổ thực hành hoặc thảo luận (nếu môn học đăng kư là môn có chia tổ thực hành hoặc thảo luận)

-          STC:          Số tín chỉ của môn học

-          STCHP:     Số tín chỉ đóng học phí

-          SCP:          Số sinh viên tối đa cho phép đăng kư vào nhóm môn học

-          CL:            Số sinh viên c̣n lại cho phép đăng kư vào nhóm môn học

-          TH:            Tiết thực hành

-          Tiết BĐ:    Tiết bắt đầu môn học

-          ST:             Số tiết môn học diễn ra

-          Pḥng :      Pḥng học

-          Tuần:         Tuần học (1 kư số đại diện cho 1 tuần học).

Thời gian học được thể hiện bằng tuần theo Biểu đồ kế hoạch của năm học, được biểu diễn bởi dăy số là số thứ tự của tuần học trong học kỳ, dấu gạch thể hiện tuần không học

Ví dụ:

12345                 : học từ tuần 1 đến tuần 5

12-4----90123     : tuần 1, 2: học; tuần 3 nghỉ; tuần 4 học, tuần 5 đến tuần 8 nghỉ; tuần 9, 10, 11, 12, 13 học.

Sinh viên để vị trí chuột vào ḍng tuần học sẽ hiện ra ngày tháng năm cụ thể của tuần học.

 

v  Lưu ư: khi vào xem TKB, kư hiệu “KĐK” là nhóm MH không cho phép SV đăng kư, mà sẽ được đăng kư sẵn ở dạng MH bắt buộc

 

Ø  Bước 3: Thay đổi/ Xóa/ Lưu đăng kư các môn học đă đăng kư

·         Sau khi đă chọn môn học, nếu sinh viên muốn thay đổi, có thể check lại vào ô vuông để bỏ chọn đăng kư.

Description: 4

·         Bấm vào nút Lưu đăng kư để xác nhận đăng kư.

·         Các môn học đă đăng kư sẽ hiện ra ở phần “Danh sách môn học đă chọn” như bảng dưới đây:

Rectangular Callout: Nếu SV muốn bỏ đăng kư th́ chọn vào cột xóa ĐK và bấm nút Xóa.


Description: 5

 

 

 

 

·         Hệ thống tự động tính học phí của từng môn học sinh viên đă đăng kư và tổng học phí phải đóng.

·         Tới đây, nếu sinh viên muốn rút bớt môn học ra khỏi Danh sách môn học đă chọn th́ check vào ô vuông ở cột ngoài cùng bên phải như h́nh vẽ trên. Sau khi chọn xong các môn cần rút bớt, bấm vào nút “Xóa” để xác nhận.

·         Sau khi xóa, sinh viên bấm vào “Lưu đăng kư” để hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu.

 

Ø  Bước 4: Hoàn tất - In thông tin đă đăng kư

·         Sau khi hoàn tất Bước 3, màn h́nh sẽ hiển thị trang “Xem học phí” như h́nh dưới đây:

·         Sinh viên kiểm tra lại toàn bộ thông tin một lần nữa.

·         Nếu đồng ư, sinh viên bấm vào “In học phí” để in ra toàn bộ thông tin đă đăng kư, bao gồm: học phí, thời khóa biểu cá nhân.

 

Rectangular Callout: Bấm vào đây để in thông tin đăng kư môn học: Học phí, Thời khóa biểu cá nhân

Description: 9

 

 

·         Nếu sinh viên chưa đồng ư, muốn thay đổi môn học, th́ lặp lại quá tŕnh đăng kư từ Bước 1.

 

Ø  Bước 5: Thoát

Rectangular Callout: Click vào đây để thoát khỏi trang ĐKMH

 

 

v  Lưu ư:

1.      Nếu Môn học mà sinh viên muốn đăng kư không mở trong học kỳ, Sinh viên có thể vào Danh mục môn học tương đương trên đầu trang Đăng kư môn học để t́m môn học tương đương để đăng kư (nếu có).

        

2.      Thời hạn đóng học phí

Theo thông báo của Trường vào đầu mỗi học kỳ.